DFS Magdalénka
SK EN

Platby

Poplatok za členstvo v DFS Magdalénka je 15€ mesačne. V prípade, že v súbore je viac súrodencov, každý ďalší súrodenec platí polovicu. Platí sa polročne:
- 1. polrok do 15.10. (September - Január)
- 2. polrok do 15.3. (Február - Jún)
Raz ročne sa uhrádza krojovné - 10€.

Poplatok sa uhrádza buď:
- osobne na nácviku
- na číslo účtu: IBAN: SK25 1100 0000 0026 2406 0932